Country Selection
Charmant high-quality fashion eyewear

Algemene voorwaarden

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden

PDF DOWNLOAD

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bij Charmant Group Europe GmbH, Divisie Benelux, hierna te noemen: Charmant, gedane aankopen en bestellingen voor afnemers. De koper wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn aankoop, bestelling. Door de wederpartij gehanteerde voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door Charmant schriftelijk zijn geaccepteerd. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de vastgelegde voorwaarden behoeven te allen tijde eerst de schriftelijke bevestiging van Charmant.

 2. AANBIEDINGEN

a) Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij door Charmant anders is vermeld.

b)  Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging door Charmant is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

c) Charmant behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren.

3. PRIJZEN

Alle prijzen in onze prijslijsten, aanbiedingen of orderbevestigingen zijn exclusief van op het moment van opdracht wettelijk geldende B.T.W. Door Charmant worden de op de datum van de opdracht geldende prijzen in rekening gebracht.

4. LEVERING

a) Levering geschiedt op rekening en risico van de afnemer

b)  Opgegeven levertijden gelden immers als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen dient afnemer Charmant schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal een maand, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Charmant zal steeds trachten de opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot haar aansprakelijkheid leiden, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft afnemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de goederen te weigeren.

c) Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de goederen op het afgesproken afleveringsadres.

d) Charmant behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke order een toeslag in rekening te brengen voor porti- verpakking- en verzendkosten.

e) De goederen worden door Charmant verzonden op de naar haar oordeel gunstigste wijze, tenzij de afnemer zelf voor vervoer zorgdraagt of anders is overeengekomen.

5. RECLAMES

a) Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen een termijn van acht dagen na levering van de goederen c.q. factuurdatum. Reclames ingediend na het verstrijken van deze termijn worden door Charmant niet meer in behandeling genomen.

b) Een tijdig ingediende reclame ontheft de afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) Alle geleverd goederen blijven eigendom van Charmant, totdat haar vordering ter zake de geleverde goederen, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door afnemer zijn voldaan.

b) Afnemer is niet gerechtigd goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan of hier enig ander recht ten gunste van derden op te vestigen.

c) Bij niet (tijdige) betaling heeft Charmant het recht het verkochte zonder enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd haar overige rechten in verband met niet (tijdige) betaling.

 d) De afnemer is verplicht Charmant onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden met betrekking tot de aan Charmant nog in eigendom toebehorende goederen.

e) De ontstane schade in kader van handelen of nalaten door afnemer zoals omschreven in dit artikel is voor rekening van de afnemer.

7. BETALING

a) Tenzij anders overeengekomen of anders vermeld op de factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening.

b) In geval afnemer enige verplichting jegens Charmant niet nakomt, ingeval afnemer besluit tot ontbinding, staking of afbouw van een meer dan gering deel van zijn activiteiten, ingeval beslag wordt gelegd op een vermogensbestanddeel van afnemer, ingeval van een tegen hem gerichte aanvraag tot faillissement, ingeval van zijn (voorlopige) surséance van betaling zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

c) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van afnemer. De verschuldigde rente bedraagt vanaf het moment van verzuim 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Voorts is afnemer aan Charmant verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke Charmant moeten maken om tot voldoening van haar vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte voorschotten.

8. GARANTIE

a) Charmant verstrekt op de door haar geleverde goederen 2 jaar garantie vanaf het moment van levering.

b) Uitgesloten van de garantie zijn de normale gebruiksrisico’s waardoor breuk c.q. beschadiging aan de door ons geleverde producten kunnen ontstaan.

c) Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Charmant hoogstens aansprakelijk tot de factuurwaarde van het geleverde product.

d) Charmant kent garantie toe op basis van het expertiseoordeel van de betreffende fabrikant. Indien garantie niet wordt toegekend kant het betreffende product tegen betaling van verzend- en afhandelingskosten worden geretourneerd. Indien sprake is van reparatiekosten worden deze in rekening gebracht.

9. DOORVERKOOP

Het is afnemer niet toegestaan de door Charmant geleverde goederen opnieuw door te verkopen met het doel deze verder te verhandelen.

10. GEBRUIK MERKEN EN LOGO’S

Het is afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Charmant gebruik te maken van haar merken en logo’s, anders dan bij de presentatie van goederen waarop haar merken en logo’s zijn aangebracht of voor gebruik door Charmant aan afnemer te beschikking gestelde displays en advertentiemateriaal.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a) Op overeenkomst tussen afnemer en Charmant is Nederlands recht van toepassing.

b) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid voor de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen afnemer en Charmant, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ’s Gravenhage.

Alle leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 06/07/1998 onder nummer 28076729