Please select a page template in page properties.
Country Selection

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI

CHARMANT GROUP
 

 

I. OGÓLNE

1.1 Wszystkie dostawy, usługi, oferty i umowy, w tym przyszłe z tym samym nabywcą, podlegają wyłącznie poniższym warunkom dostawy i płatności, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku. Dotyczą one tylko kupujących, którzy są przedsiębiorcami, osobami prawnymi lub specjalnym funduszem prawa publicznego zgodnie z § 310 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego. Jeżeli przedmiotem umowy z nabywcą są licencjonowane produkty, zastosowanie mają również wszelkie warunki dostarczone przez naszych licencjodawców i zawarte w umowie z nabywcą. To samo dotyczy przyszłych umów z tym samym nabywcą, bez konieczności odwoływania się do warunków naszych licencjodawców w każdym indywidualnym przypadku.

1.2 Nie uznajemy żadnych innych warunków, które odbiegają lub są sprzeczne z niniejszymi warunkami, w tym warunkami naszych kupujących, chyba że wyraziliśmy na nie wyraźną zgodę na piśmie. W szczególnych przypadkach umowy zawierane indywidualnie z kupującymi (w tym umowy poboczne, uzupełnienia i zmiany) mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami. Pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie mają decydujące znaczenie dla treści takich umów.

1.3 Istotne z prawnego punktu widzenia oświadczenia i zawiadomienia, które kupujący składa nam po zawarciu umowy (np. wyznaczenie terminów, zawiadomienia o wadach, oświadczenia o odstąpieniu lub zmniejszeniu) muszą być dla swej skuteczności złożone w formie pisemnej.


2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Nasze oferty podlegają potwierdzeniu i są niewiążące, o ile nie są wyraźnie oznaczone jako wiążące.

2.2 Prezentacja naszych towarów w katalogu lub innym miejscu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do złożenia oferty. Składając zamówienie, klient składa nam wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna i akceptuje niniejsze warunki dostawy i płatności oraz wszelkie warunki przedstawione przez naszych licencjodawców jako wiążące. Ofertę umowną uznajemy za wiążącą poprzez nasze potwierdzenie zamówienia lub najpóźniej poprzez wysyłkę towaru. Zamówienia są przez nas potwierdzane listownie, faksem lub e-mailem. Zgodnie z § 151 S.1 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) kupujący rezygnuje z otrzymania oświadczenia o przyjęciu.

2.3 Stosunek prawny między nami a kupującym jest regulowany wyłącznie przez potwierdzenie zamówienia, w tym niniejsze warunki dostawy i płatności oraz wszelkie warunki dostarczone przez naszych licencjodawców. Niniejsze warunki odzwierciedlają w całości wszystkie uzgodnienia pomiędzy umawiającymi się stronami dotyczące przedmiotu umowy. Słowne obietnice złożone przez nas przed zawarciem niniejszej umowy nie są prawnie wiążące. Uzupełnienia i zmiany zawartych umów, w tym niniejsze warunki dostawy i płatności, obowiązują tylko wtedy, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo własności lub prawa autorskie do wszystkich dostarczonych przez nas ofert i kosztorysów, jak również do rysunków, ilustracji, kalkulacji, broszur, katalogów, modeli, narzędzi oraz innych dokumentów i pomocy udostępnionych kupującemu bezpłatnie. Bez naszej wyraźnej zgody kupujący nie może udostępniać tych przedmiotów osobom trzecim, ujawniać ich, wykorzystywać samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich ani powielać ich jako takich lub pod względem treści. Na nasze żądanie kupujący zwróci nam te przedmioty w całości i zniszczy wykonane kopie, jeżeli nie są już potrzebne w zwykłym toku działalności lub negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy.


3. DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

3.1 Towary dostarczane są na ryzyko i rachunek kupującego. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na kupującego najpóźniej z chwilą przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Dotyczy to również dostaw częściowych. Jeżeli wysyłka lub dostawa opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi kupujący, ryzyko przechodzi na kupującego od dnia, w którym towar jest gotowy do wysyłki, o czym zawiaomiliśmy kupującego.

3.2 Nasze terminy i terminy dostaw i usług są zawsze tylko przybliżone, chyba że wyraźnie obiecaliśmy lub uzgodniliśmy na piśmie stały harmonogram lub datę.

3.3 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego ustalenia rodzaju wysyłki, w szczególności opakowania, firmy transportowej i trasy wysyłki. W szczególności nie jesteśmy zobowiązani do wyboru najtańszej metody wysyłki. Ubezpieczenie transportowe zawieramy wyłącznie na specjalne pisemne polecenie i na rachunek kupującego.

3.4 Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, o ile są one uzasadnione dla kupującego.

3.5 Jeżeli nie jesteśmy w stanie dotrzymać wiążących terminów dostaw z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, niezwłocznie poinformujemy o tym kupującego i jednocześnie poinformujemy kupującego o oczekiwanym nowym terminie dostawy. Jeśli dostawa nie jest również możliwa w nowym terminie dostawy, jesteśmy uprawnieni do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. Wszelkie płatności już dokonane przez kupującego zwrócimy niezwłocznie. Nasze prawa do odstąpienia od umowy i wypowiedzenia oraz przepisy ustawowe regulujące wykonanie umowy w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia (np. niemożność lub nieracjonalność wykonania i/lub późniejszego wykonania) pozostają nienaruszone.

3.6 Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie dotyczące ceny kupna jest zagrożone z powodu braku zdolności płatniczej kupującego (np. poprzez wszczęcie postępowania upadłościowego), jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania zgodnie z przepisami ustawowymi oraz - w razie potrzeby po wyznaczeniu terminu - do odstąpienia od umowy. Alternatywnie zastrzegamy sobie prawo do realizacji lub świadczenia zaległych dostaw i usług wyłącznie za przedpłatą lub zabezpieczeniem lub za pobraniem.


4. CENY I PŁATNOŚĆ

4.1 Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej, ceł i opłat w przypadku dostaw eksportowych i innych opłat publicznych. Podatek od wartości dodanej nie ma zastosowania, jeśli dostawy poza Niemcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej.

4.2 O ile uzgodnione ceny opierają się na naszych cennikach, a dostawa ma nastąpić po upływie ponad czterech miesięcy od zawarcia umowy, obowiązują ceny katalogowe obowiązujące w momencie dostawy.

4.3 Kwoty zafakturowane należy uiścić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Jeżeli płatność zostanie dokonana w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury, kupujący otrzyma skonto w wysokości 2%. Decydującą datą płatności jest data otrzymania przez nas płatności.

4.4 Weksle, czeki i inne dokumenty płatnicze będą przyjmowane tylko warunkowo i nie będą uważane za płatność, dopóki nie zostaną zrealizowane. Wszelkie poniesione opłaty i koszty ponosi kupujący.

4.5 W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do majątku kupującego, wszelkie upusty i rabaty przyznane na fakturach, których kupujący jeszcze nie zapłacił, uważa się za nieudzielone.

4.6 Potrącenie z wzajemnymi roszczeniami kupującego lub zatrzymanie płatności z tytułu takich roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są przez nas bezsporne lub zostały prawnie stwierdzone.

4.7 Jeśli kupujący zalega z płatnością, wystawimy maksymalnie trzy przypomnienia o płatności. Mamy prawo do naliczenia opłaty w wysokości 5 EUR za każde przypomnienie, począwszy od drugiego. Dochodzenie odsetek za zwłokę i dalsze odszkodowania pozostają nienaruszone. Od drugiego przypomnienia mamy prawo wstrzymać dostawy do kupującego. Jeśli kupujący nie zapłaci nawet po 3 wezwaniu, zastrzegamy sobie prawo do skorzystania z  usługi windykacyjnej. Koszty z tego tytułu ponosi kupujący.


5. GWARANCJA

5.1 Do uprawnień kupującego w przypadku wad rzeczowych i prawnych stosuje się przepisy ustawowe, chyba że poniżej postanowiono inaczej lub zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w § 1.1.

5.2 Dostarczone przedmioty należy dokładnie sprawdzić natychmiast po dostarczeniu do kupującego lub osoby trzeciej wyznaczonej przez kupującego. Uznaje się je za zatwierdzone, jeżeli nie otrzymamy pisemnego zawiadomienia o wadach w zakresie oczywistych lub innych wad, które można było stwierdzić po niezwłocznym, starannym zbadaniu, w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia przedmiotu dostawy lub w ciągu 7 dni roboczych od wykrycia wady lub momentu, w którym wada była dla kupującego widoczna podczas normalnego użytkowania przedmiotu dostawy bez bliższego zbadania. Na naszą prośbę reklamowany przedmiot dostawy zostanie nam zwrócony. Zwroty muszą być w każdym przypadku uzgodnione z nami z wyprzedzeniem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce przeznaczenia.

5.3 W przypadku wad rzeczowych dostarczonych towarów jesteśmy zobowiązani i uprawnieni do ich naprawy lub wymiany według naszego uznania w rozsądnym terminie. Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia spłaty należności od uiszczenia przez kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący ma jednak prawo do otrzymania zwrotu rozsądnej części ceny zakupu proporcjonalnie do wady. W przypadku wady, na przykład niemożności, niedorzeczności, odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w naprawie lub wymianie, sprzedawca może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu.

5.4 Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli kupujący dokona zmiany przedmiotu dostawy lub zlecił go osobom trzecim bez naszej zgody, w wyniku czego usunięcie wady jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W każdym przypadku Kupujący poniesie dodatkowe koszty usunięcia wady powstałe w wyniku zmiany.
 

6. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, W SZCZEGÓLNOŚCI REKLAMA I ODSPRZEDAŻ

Wszelkie działania reklamowe, promocyjne i public relations oraz odsprzedaż towarów będą realizowane przez kupującego w sposób zgodny z wizerunkiem, wysoką wartością i reputacją naszych marek oraz tych licencjonowanych przez nas oraz naszych znaków towarowych i innych chronionych oznaczeń licencjonowanych przez nas. Obejmuje to w szczególności:

a) Kupujący zobowiązuje się do prezentowania naszych i licencjonowanych przez nas marek oraz naszych i chronionych przez nas znaków chronionych w sposób zgodny z wizerunkiem, wartością i reputacją poszczególnych marek.

b) Treści oraz rodzaj działań reklamowych, promocyjnych i public relations nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szczególnych przepisów ustawowych (np. ustawy o konkurencji, ustawy o reklamie leków), przepisów urzędowych lub praw osób trzecich.

c) Kupujący odsprzedaje towar w oryginalnym opakowaniu.

d) Kupujący ma prawo do prezentacji towaru zgodnie z postanowieniami § 6 w Internecie oraz na swojej stronie internetowej. Sprzedaż przez Internet wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. Sprzedaż za pośrednictwem platform transakcyjnych, takich jak eBay, jest zabroniona.

e) Kupujący traktuje priorytetowo wykorzystanie zdjęć własnej marki przed wszelkimi własnymi zdjęciami produktów, przestrzegając istniejących praw własności przemysłowej i praw autorskich.

f) Zabronione są krajowe działania reklamowe, promocyjne i/lub public relations z wykorzystaniem naszych marek i licencjonowanych przez nas oraz naszych znaków towarowych, a także wszelkich innych chronionych znaków, na które udzielono licencji.

g) Działania podjęte przez kupującego w celu reklamy, promocji i public relations w odniesieniu do naszych marek i tych, na które nas udzieliliśmy licencji, oraz naszych znaków towarowych i innych chronionych znaków, na które nas udzieliliśmy licencji, które wykraczają poza zamierzone wykorzystanie tych reklam i innych dostarczonych przez nas pomocy ( np. sezonowe kampanie reklamowe, dekoracje witryn sklepowych) wymagają naszej uprzedniej zgody. W tym celu wyznaczymy osobę kontaktową.

h) Kupujący nie może wykorzystywać dostarczonych przez nas materiałów do celów odsprzedaży, reklamy, promocji i public relations, w tym stoisk i nośników produktów, w żaden inny sposób niż prezentacja produktów zawierających nasze własne lub licencjonowane marki lub inne licencjonowane przez nas znaki towarowe.
 

7. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

7.1 Zgodnie z § 7 gwarantujemy, że dostarczone przez nas towary, w tym produkty licencjonowane, nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej ani praw autorskich osób trzecich. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do rozporządzania przekazanym prawem użytkowania zgodnie z § 7.2 niniejszych warunków.

7.2 Przenosimy na kupującego niewyłączne prawo do korzystania z naszych marek i licencjonowanych przez nas marek oraz do naszych znaków towarowych i wszelkich chronionych znaków, na które udzielono licencji, ograniczone do zakresu wymaganego do odsprzedaży konsumentom zgodnie z umowami między stronami umowy oraz środki zgodnie z § 6 niniejszych warunków. W szczególności kupujący nie może modyfikować ani w inny sposób nadużywać naszych własnych lub licencjonowanych marek lub któregokolwiek z naszych znaków towarowych lub naszych licencjonowanych znaków chronionych ani używać ich w firmie lub nazwie handlowej bez naszej uprzedniej zgody i, w stosownych przypadkach, uprzedniej zgody naszych licencjodawców . Kupujący nie jest uprawniony do dalszego przeniesienia prawa użytkowania przekazanego zgodnie z niniejszym § 7.2. Ponadto kupujący nie może używać żadnych innych marek lub znaków towarowych, co do których istnieje ryzyko pomylenia z naszymi markami lub licencjonowanymi przez nas markami lub z naszymi znakami towarowymi lub innymi chronionymi znakami objętymi przez nas licencją.

7.3 Każda ze stron umowy niezwłocznie powiadomi drugą stronę umowy na piśmie, jeśli zostaną wobec niej dochodzone roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W PRZYPADKU NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

8.1 Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, bez względu na przyczynę prawną, w szczególności niemożność, opóźnienie, wadliwą lub nieprawidłową dostawę, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków podczas negocjacji umowy oraz delikt, jest ograniczona zgodnie z postanowieniami § 8 w zakresie, w jakim: to zależy od winy.

8.2 Nie ponosimy odpowiedzialności a) w przypadku zwykłego zaniedbania naszych organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych pośredników; b) w przypadku rażącego niedbalstwa naszych pracowników nie wykonawczych lub innych pośredników, pod warunkiem, że nie doszło do naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

8.3 O ile ponosimy odpowiedzialność za szkody zgodnie z § 8.2 niniejszych warunków, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód typowo przewidywalnych. Szkody pośrednie i szkody następcze wynikające z wad przedmiotu dostawy również kwalifikują się do odszkodowania tylko wtedy, gdy takie szkody są zwykle oczekiwane, gdy przedmiot dostawy jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

8.4 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na rzecz naszych organów wykonawczych, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pełnomocników.

8.5 O ile dostarczamy informacje techniczne lub działamy w charakterze doradczym, a te informacje lub porady nie są częścią umownie uzgodnionego przez nas zakresu usług, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.

8.6 Ograniczenia zawarte w § 8 nie mają zastosowania do naszej odpowiedzialności za umyślne zachowanie, za gwarantowane właściwości, za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.


9. ZATRZYMANIE TYTUŁU

9.1 Do czasu pełnej zapłaty wszystkich naszych obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z umowy kupna i trwających stosunków handlowych (roszczenia zabezpieczone) zastrzegamy sobie prawo własności do sprzedanego towaru.

9.2 Zastaw i przeniesienie w celu zabezpieczenia zastrzeżonych towarów jest niedozwolone. Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie, czy iw jakim zakresie osoby trzecie mają dostęp do należących do nas towarów.

9.3 W przypadku naruszenia umowy przez kupującego, w szczególności zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie przekazania nie zawiera jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu. Jesteśmy raczej uprawnieni do żądania jedynie zwrotu towaru i zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący nie zapłaci należnej ceny kupna, możemy dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy kupującemu rozsądny termin płatności.

9.4 Kupujący jest uprawniony do przetwarzania i odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności. W takim przypadku stosuje się dodatkowo następujące przepisy:

a) Zastrzeżenie własności obejmuje również pełną wartość produktów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów, przy czym jesteśmy uważani za producenta. Jeżeli prawa własności osób trzecich pozostają w mocy w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich, nabywamy współwłasność proporcjonalnie do wartości fakturowej przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. Pod wszystkimi innymi względami to samo dotyczy produktu wynikowego, jak i towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.

b) W przypadku odsprzedaży kupujący niniejszym przenosi na nas tytułem zabezpieczenia roszczenie powstałe w stosunku do kupującego - w przypadku współwłasności przez kupującego proporcjonalnie do udziału we współwłasności. To samo dotyczy innych roszczeń, które zastępują towar zastrzeżony lub w inny sposób powstają w związku z towarem zastrzeżonym, na przykład roszczeń ubezpieczeniowych lub roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego w przypadku utraty lub zniszczenia.

c) Nabywca pozostaje uprawniony do ściągnięcia scedowanych na nas roszczeń we własnym imieniu. Nie narusza to naszego uprawnienia do samodzielnego ściągnięcia roszczenia. Dopóki kupujący wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas, nie popadnie w zwłokę z płatnością, nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego i nie ma innej wady w jego zdolności płatniczej, nie będziemy egzekwować roszczenia. W takim przypadku możemy jednak żądać, aby kupujący poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużnika o cesji.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Miejscem wykonania jest Monachium, Niemcy.

10.2 Jeżeli kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, Monachium będzie wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech, po zawarciu umowy przenosi swoje miejsce.

This website uses cookies (Matomo) to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more